about us
Doanh nghiệp không ngừng nỗ lực để bảo vệ an toàn khỏi hỏa hoạn

회사소개

오시는 길

본사

서울시 금천구 가산디지털2로 67 에이스 하이엔드타워 7차 1301호

공장 및 부설연구소

서울시 금천구 가산디지털2로 67 에이스 하이엔드타워 7차 1504호

중부지사

경기도 이천시 경천대로 2050번길 103-21, B1

베트남 법인

No. 3,40 Road, An Phu Hung, District 7, HCMC, Viet Nam

Tel
02-826-0033
Fax
02-859-0840
E-mail
chytech@chytech.co.kr
Homepage
www.chytech.co.kr www.vesdakorea.com
HỎI BẤT KÌ ĐIỀU GÌ
Quý khách có thể hỏi bất kì điều gì. Người phụ trách của các phòng ban sẽ tận tình trả lời các câu hỏi của quý khách.